ZOpen Finance

Zmienność - patrz volatility


Zmienność historyczna - patrz historical volatility


Zmienność implikowana - patrz impied volatility


Zółty rycerz - Określeniem tym opisuje się firmę lub instytucję, która planowała przejąć inną firmę, jednakże ze względu na nieudaną próbę, bądź przecenienie własnych możliwości negocjuje warunki fuzji na korzystnych dla obu stron warunkach


Zarząd Giełdy - Organ wykonawczy giełdy, składający się z pięciu osób, na którego czele stoi Prezes Zarządu. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem giełdy oraz reprezentuje ją na zewnątrz


Zarządzanie portfelem papierów wartościowych - Usługa świadczona przez dom maklerski, polegająca na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji w zakresie inwestowania w papiery wartościowe; wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd


Zawieszenie notowania - Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu


zp (z prawem poboru) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy


zd (z dywidendą) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy


Zysk na akcję - Iloraz zysku netto za 4 ostatnie kwartały i aktualnej liczby wyemitowanych akcji


Zlecenie z limitem ceny - Zlecenie z podaną maksymalną cenę zakupu lub minimalną ceną sprzedaży papierów wartościowych


Zlecenie maklerskie - Zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klientaOpen Finance


Halogotówka | Doradcy Finansowi | Konto Bankowe Inteligo
Informacje na temat zakładania konta bankowego | KredytyKonta Bnakowe | Fundusze inwestycyjne | Banki w Polsce | Porównanie różnych opłat | Słownik finansowy | Linki