WOpen Finance

War bond - Jak sama nazwa wskazuje terminem tym zwykło się określać obligacje emitowaną przez rząd państwa zaangażowanego w konflikt zbrojny. Obligacje te gwarantują zwykle zwrot znacznie poniżej zwrotu oferowanego przez rynek i dlategoteż mogą być wykorzystywane tylko w przypadku silnego poparcia dla działalności rządu


Warrant - Zwykle publicznie notowany instrument pochodny dający posiadaczowi prawo do kupna bądź sprzedązy określonego aktywa (najczęściej również notowanego) w określonym czasie w przyszłości. Alternatywa opcji - przy czym o nieco gorszych (ze względu na standaryzację i płynność) możliwościach wykorzystań zabezpieczających


WZA (walne zgromadzenie akcjonariuszy) - Najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się co najmniej raz w roku


Warset - Nazwa systemu notującego warszawskiej giełdy


Wartość bazowa indeksu - Początkowa (pierwsza), arbitralnie ustalona wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG, WIG20 oraz WIRR wartość bazowa wynosi 1000, dla indeksu NIF 160


Wartość obrotów - Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży


Wartość rynkowa spółki - patrz kapitalizacja


WIG - Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991


WIG sektorowe - Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.


WIG20 - Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994


WiN (ważne do pierwszego wykonania) - Można je składać w każdej fazie sesji. Jeśli zlecenie zostanie wykonane tylko w części, niezrealizowana część traci ważność


WIRR - Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje spółek notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994


Wmin (minimalna wielkość wykonania) - Zlecenie z limitem ceny. Jeżeli zlecenie nie może być wykonane w określonej minimalnej wielkości jest usuwane z arkusza zleceń


Wprowadzenie do obrotu giełdowego - Decyzja w formie uchwały Zarządu Giełdy, podająca pierwszy dzień notowania, system notowania, ilość wprowadzanych papierów wartościowych, jednostkę transakcyjną, dni sesji na których będą odbywały się notowania oraz tryb wprowadzania


WuA (wykonaj lub anuluj) - Zlecenie z limitem ceny, które może być wykonane tylko w całości. W przypadku gdy nie jest to możliwe, zlecenie jest usuwane z arkusza zleceń


WUJ (wielkość ujawniana) - Zlecenie z limitem ceny, w którym widoczna dla rynku jest jedynie określona porcja jego wolumenu z (zawieszenie notowań) Informacja podawana obok nazwy danego papieru wartościowego oznaczająca, że jego notowanie jest zawieszone


WACC - (Weighted Average Cost of Capital) koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym


Weksel - Papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe; występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany; głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca; wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant; przeniesienie weksla następuje przez indos


Wskaźnik rentowności brutto - Iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedażyOpen Finance