VOpen Finance

Vega - vega - mówi na o tym o ile zmieni się wartość opcji bądź pozycji opcyjnej przy zmianie volatility o 1 punkt procentowy


Volatility - parametr wykorzystywany w określaniu ceny opcji, opisujący zmienność instrumentu bazowego w zadanym okresie


VAT - (Value Added Tax) podatek od towarów i usług; skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej; stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, op artego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany


VBM - (Value Based Management) zarządzanie przez wartość


Venture capital - Kapitał wysokiego ryzyka, kapitał lokowany w nowe produkcyjne przedsięwzięcia wiążące się z ryzykiem, podjęte przez osoby inne niż właściciele. Kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa


VAR - Value at Risk - metoda określania wartości narażonej na ryzyko, przydatna w zarządzaniu ryzykiem finansowymOpen Finance