TOpen Finance

Theta - mówi o tym o ile zmieni się wartość opcji bądź pozycji opcyjnej po upływie jednego dnia, przy niezmienionych pozostałych warunkach rynkowych


Trigger - patrz barrier


Tandem - Centralny komputer giełdowy


TechWig - Indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech)


Termin wykupu (zapadalność) - W przypadku obligacji, dzień w którym wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wraz z odsetkami


TKO - Teoretyczny Kurs Otwarcia - teoretyczny kurs, po którym byłyby zawarte transakcje na otwarcie, publikowany w trakcie fazy przed otwarciem


Transakcja giełdowa - Zawarta na giełdzie, zgodnie z przepisami giełdowymi, umowa sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, praw z nich albo innych instrumentów finansowych


Transakcji pakietowa - Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) określa regulamin giełdy. Może być zawierana zarówno przed wprowadzeniem papieru wartościowego do obrotu giełdowego jak i po jego wprowadzeniuOpen Finance