SOpen Finance

Strike - Kurs (poziom) wykonania opcji, oznaczający poziom, określający prawo posiadane przez nabywcę instrumentu opcyjnego


Strategia opcyjna - kombinacja dwóch lub większej ilości kupionych bądź sprzedanych opcji, bardzo popularna wśród zastosowań zabezpieczających, konstruowana głównie w celu obniżenia kosztów zabezpieczenia i uzyskania pożądanego profilu zabezpieczenia


Sąd giełdowy - Stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych oraz pomiędzy giełdą a jej akcjonariuszami


Serwisy giełdowe - Zestawy informacji giełdowych udostępniane przez giełdę dystrybutorom informacji w postaci przekazu elektronicznego


Sesja giełdowa - Określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:10


SiTech - Segment innowacyjnych technologii w skład którego wchodzą spółki "nowej ekonomii"


Spółka giełdowa - Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego


Spółka publiczna - Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu publicznego przez KPWiG


Stopa dywidendy - Iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i średniej wartości rynkowej spółki w badanym okresie (wyrażona w procentach)


Stopa zwrotu - Przyrost wartości inwestycji uwzględniający dywidendy lub odsetki i prawa poboru, wyrażony w procentach


Stopa zwrotu z akcji - Procentowa zmiana kursu akcji pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu; dywidenda traktowana jest w taki sposób, jakby była zainwestowana w akcje na pierwszej sesji po ustaleniu praw do dywidendy


Stopa zwrotu z indeksu - Procentowa zmiana wartości indeksu giełdowego z notowań jednolitych pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu


Stopa zwrotu z obligacji - Procentowa zmiana ceny rozliczeniowej obligacji pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu; odsetki traktowane są w taki sposób, jakby były zainwestowane w te same obligacje na pierwszej sesji po ustaleniu praw do odsetek


System kursu jednolitego - System zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie


System notowań ciągłych - System umożliwiający zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenachOpen Finance