ROpen Finance

Rho - współczynnik opisujący opcję bądź pozycję opcyjną, informujący o tym, o ile wzrośnie wartość opcji, jeśli stopa procentowa waluty niebazowej wzrośnie o 1 punkt procentowy


Rada Giełdy - Rada nadzorcza w spółce prowadzącej giełdę. Na GPW oprócz zadań określonych kodeksem handlowym Rada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie


Raporty bieżące i okresowe - Informacje, które emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego ma obowiązek przekazywać do wiadomości publicznej


Rozliczenie transakcji - Uregulowanie należności w papierach wartościowych i pieniądzach, wynikających z zawarcia transakcji


Rozproszenie akcji - Jeden z warunków dopuszczeniowych; wymagana regulaminem giełdy minimalna liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej spółki. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300


Rynek NFI - Segment rynku giełdowego, na którym notowane są świadectwa NFI


Rynek notowań - Segment rynku giełdowego wyróżniający się odrębnymi warunkami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: podstawowy, równoległy oraz wolny. Dodatkowo, świadectwa NFI notowane są na odrębnym rynku NFI


Rynek podstawowy - Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. większym kapitałem i dłuższym okresem działalności


Rynek równoległy - Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności


Rynek wolny - Segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane spółki dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i równoległego


Rynek zleceń rozbieżnych - Rynek niezrównoważony, na którym najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży, lub na którym występują wyłącznie zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży. Za rynek zleceń rozbieżnych uważa się także brak zleceń


Rewolwing - Kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej


Regresja liniowa - Metoda najmniejszych kwadratów; statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej)


ROA - (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego


ROE - (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowegoOpen Finance