QOpen Finance

Q option - opcja w której aktywem bazowe jest wyrażone jako skumulowana wartość określonych w warunkach umowy wypłat przed datą zapadalności opcji, zobaczy interst rate derivatives -> q options


Open Finance