POpen Finance

Phi - współczynnik opisujący opcję bądź pozycję opcyjną, informujący o tym, o ile wzrośnie wartość opcji, jeśli stopa procentowa waluty bazowej wzrośnie o 1 punkt procentowy


PCRO (zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie) - Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Składane jest na otwarcie notowań ciągłych lub na notowania jednolite. Cena wykonania zlecenia równa jest kursowi otwarcia. Niezrealizowana część zlecenia rynkowego staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie otwarcia


PCR (po cenie rynkowej) - Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Cena realizacji zlecenia będzie równa cenie najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu po przeciwnej stronie. Niezrealizowana część zlecenia rynkowego staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie wykonania


PKC (po każdej cenie) - Zlecenie z limitem ceny, oznaczające chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny


Prawo poboru - Przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego


Prospekt emisyjny - Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu


pw (po wymianie) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że dokonana została jego wymiana


Przed otwarciem - Faza sesji w systemie kursu jednolitego i notowaniach ciągłych - przyjmowanie i gromadzenie zleceń w arkuszu oraz publikacja teoretycznego kursu otwarcia, brak transakcji


Pasywa - Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli


Próg rentowności - Punkt graniczny wskazujący na wartość sprzedaży przedsiębiorstwa, przy której następuje jej zrównanie z kosztami stałymi i zmiennymi poniesionymi na jej wytworzenie. Próg rentowności określa minimalną wielkość sprzedaży, która gwarantuje przedsiębiorstwu pokrycie przychodami z niej wszystkich poniesionych kosztów


Przepływy pieniężne - Wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów
Open Finance