NOpen Finance

NPV - Net present value, termin określający bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych. Do wyliczenia owej wartości bieżącej wykorzystuje się dyskonto oparte o przyszłych stóp procentowych


NDF - Non deliverable forward - kontrakt forward, którego rozliczenie odbywa się poprzez porównanie kursu forward i spot w dniu zapadalności transakcji. Różnica ta pomnożona przez nomiał transakcji obciąża bądź uznaje rachunek strony zawierającej ndf


Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) - Spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu przez Skarb Państwa; obecnie istnieje 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych


NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) - Indeks typu cenowego obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI, liczony od 12.06.1997


NOPLAT - (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) zysk operacyjny netto minus skorygowane podatkiOpen Finance