M



Open Finance

Multileg - patrz strategia opcyjna


Monte Carlo symulacja - Metodą umożliwiającą generowanie dużej ilości zmiennych losowych w postaci wartości oczekiwanej skomplikowanych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa. W matematyce metoda ta jest wykorzystywana między innymi do numerycznego obliczania wartości skomplikowanych całek. Szerokie zastosowanie metody Monte Carlo występuje także w innych dziedzinach nauki takich jak fizyka, statystyka, czy wreszcie w ekonomii, gdzie doskonałym przykładem stosowanie prezentowanej metody jest wycena opcji, swapcji czy też innych skomplikowanych instrumentów finansowych zwłaszcza strukturyzowanych.


MBO - (Management Buyout) wykup menedżerski; nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy



Open Finance