LOpen Finance

Laffera krzywa - Krzywa odzwierciedlająca zależność pomiędzy wysokością podatków, a dochodem z podatków. Krzywa sugeruje, iż wzrost podatku w początkowym okresie doprowadza do wzrostu dochodów państwa z tego tytułu, jednakże po przekroczeniu pewnych wartości dalsze podwyższanie wysokości podatku skutkuje uchylaniem się podatnika od jego płacenia i w efekcie do zmniejszenia wpływów z tytułu nałożonych obciążeń podatkowych.


LimAkt (limit aktywacji) - Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu


Leasing - Umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza; przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębio rstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynszOpen Finance