KOpen Finance

Kurs realizacji - patrz strike


Krzywa rentowności - Termin opisujący wartości rentowności porównywalnych instrumentów (np. obligacji zerokuponowych) w zależności od daty zapadalności takiego instrumentu. O pozytywnej krzywej rentowności mówi się wówczas gdy wartości rentowności rosną wraz z okresem zapadalności instrumentu. Negatywna krzywa rentowności to taka krzywa, której wartości rentowności zmniejszają się wraz ze wzrostem okresu pozostającego do daty zapadalności aktywa


Kapitalizacja rynkowa - Całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej grupy papierów wartościowych notowanych na giełdzie, liczona według kursu giełdowego


Karta umowy - Dowód zawarcia i podstawa rozliczania transakcji giełdowych


Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) - Organ administracji państwowej; komisja koncesjonująca działalność na rynku papierów wartościowych, inspirująca i podejmująca działania zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) - spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; do głównych zadań KDPW SA należą: - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie - obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych - wystawianie świadectw depozytowych - organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji


Kurs nietransakcyjny - Kurs danego papieru wartościowego równy dolnemu lub górnemu ograniczeniu, ustalony w sytuacji gdy kurs określony zgodnie z obowiązującymi zasadami w systemie kursu jednolitego (lub w czasie notowań ciągłych podczas równoważenia) wykracza poza ograniczenia wahań kursów zaś przewodniczący sesji nie zmieni owych ograniczeń lub określenie dotyczące rynku walutowego opisujące kurs oferowany przez jakiś bank ale kurs, po którym nie doszło do zawarcie transakcji (np. gdy bieżący kurs EUR/PLN wynosi 4,50, a któryś z banków wystawia ofertę sprzedaży EUR za PLN z poziomem 4,52 licząc na sprzedaż po wyższym niż obecny poziomie)


Kurs otwarcie - Kurs ustalony na podstawie zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego; w przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji


Kurs zamknięcia - Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesjiOpen Finance