JOpen Finance

Junk Bond - Obligacja wyemitowana przez spółkę posiadającą rating niższy niż BB, narażona na duże ryzyko niewypłacalności, zwykle o dużej rentowności. Obligacje taki są często przedmiotem agresywnej spekulacji gdyż ich cena zmienia się bardzo dynamicznie - w zależności od komunikatów napływających przed datą zapadalności obligacji od emitenta


Joint Bond - Obligacja, której wykup jest gwarantowany przez firmę inną niż emitent, najczęściej firmę matkę, zwykle o ratingu wyższym niż sam emitent


Joint venture - Spółka handlowa zawiązana przez firmę krajową z firmą zagraniczną lub przez firmy zagraniczne na terenie danego państwa w celu prowadzenia działalności handlowej. Jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałowym, polegająca na podjęciu przez co najmniej dwóch partnerów wspólnej działalności w ramach utworzonego w tym celu podmiotu gospodarczego

Open Finance