IOpen Finance

ITM - In the money - określa położenie strike opcji walutowej względem kursu referencyjnego, opcje in the money call posiadają strike poniżej kursu referencyjnego (czyli np. kursu forward na darę zapadalności opcji walutowej), opcje in the money put posiadają strike powyżej kursu referencyjnego (czyli np. kursu forward na darę zapadalności opcji walutowej)


Implied volatility - parametr opisujący przyszłe zmiany instrumentu bazowego, którego wartość uwzględnia zarówno historical volatility (zmienność historyczną) jak i bieżące oczekiwania traderów, co do kształtowania się wartości kursu instrumentu bazowego w przyszłości


Indeks giełdowy - Miernik zmian cen papierów wartościowych; obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę


Interwencja - Faza sesji przed fixingiem w czasie której uczestnicy rynku, animatorzy mogą dokonywać modyfikacji wcześniej złożonych przez siebie zleceń lub działania banku centralnego podejmowane w celu obrony kursu walutowego


IOSCO - International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem tej organizacji od roku 1991


Instrument pochodny - Instrument, którego cena zależy bezpośrednio od ceny lub wartości innego instrumentu (instrumentu bazowego)Open Finance