FOpen Finance

Forward - Oznacza najczęściej sposób rozliczenia dowolnego kontraktu, które następuje w więcej niż dwa dni robocze po dacie ustalenia warunków transakcji. Na rynku derywatów określenie to przylgnęło do terminowej transakcji wymiany walut.


Formuła braci Lehman - Zasada wprowadzona przez braci Lehman w działalności banków inwestycyjnych. Wyraża się ona następująco: 5% - to poziom marży z tytułu usług finansowych za pierwszy milion kapitału zaangażowany w usługę finansową 4% - marża za drugi milion zaangażowanego kapitału 3% - marża za trzeci milion zaangażowanego kapitału 2% - marża za czwarty milion zaangażowanego kapitału 1% - marża za każdy następny milion zaangażowanego kapitału


FESE - Federation of European Stock Exchanges - Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca giełdy z krajów Unii Europejskiej. GPW jest od 1991 roku członkiem korespondentem FESE, oraz bierze udział w pracach Komitetu ds. rynków rozwijających się.


FIBV - Federation Internationale des Bourses de Valeurs - Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca największe i najlepiej zorganizowane giełdy świata. GPW jest członkiem FIBV od 10 paĄdziernika 1994 r.


Fixing - System notowań według kursu jednolitego lub powszechne określenie określające ustalenie wartości spot kursu walutowego przez NBP


Fundusz powierniczy - Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy powierniczych


Futures (kontrakt terminowy) - Umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego


Factoring - Technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstwa, połączona ze świadczeniem specyficznych usług finansowych


Forfaiting - Umowa nienazwana prawa cywilnego, jej trzon stanowi sprzedaż przez przedsiębiorcę na rzecz instytucji forfaitingowej wierzytelności za cenę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejszoną o prowizję oraz o koszty instytucji forfaitingowej


Franchising - Sposób współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchising biorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchising dawca). Jest umową nienazwaną prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych, know-how itp.; Inaczej mówiąc, określone przedsiębiorstwo udostępnia swoją wiedzę, technologię, znak firmowy i pomoc w zastosowaniach innemu przedsiębiorstwu, które otrzymując od franchising dawcy “sposób na przedsiębiorczość" zobowiązuje się do działania zgodnie z wynegocjowanymi i zapisanymi w umowie zasadami
Open Finance