DOpen Finance

Duration - Zmiana w wartości inwestycji kapitałowej która będzie rezultatem 1% zmiany stóp procentowych. Duracja jest określona w latach, przykładaowo 5 letnia duracja oznacza, że aktywo zyska na wartości 5% na skutek spadku wartości stóp procentowych o 1% i straci na wartości 5% jeżeli stawki procentowe spadą o 1%.


Downgrade - Negatywna zmiana ratingu, obniżenie ratingu


Dematerializacja świadectw - Zamiana przez KDPW S.A. powszechnych świadectw udziałowych NFI z postaci materialnej na zapis elektroniczny


Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) - Faza sesji w systemie jednolitym, w czasie której mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży po ustalonym kursie


Dom maklerski - Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów


Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) - Określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia


Dopuszczenie do obrotu giełdowego - Zgoda Rady Giełdy na obrót danym papierem wartościowym na giełdzie


dw (do wymiany) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że w najbliższym czasie zostanie dokonana jego wymiana (podział)


Dywidenda - Określona uchwałą walnego zgromadzenie akcjonariuszy spółki część zysku netto spółki, przypadająca do wypłaty na jedną akcję


DCF - (Discounted Cash Flows) zdyskontowane przepływy gotówkowe


Dezinwestycje - Proces wyzbywania się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne


DFL - Dźwignia finansowa (financial leverage); miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT); wiąże się z angażowaniem przez przedsiębiorstwo kapitałów obcych i możliwością uzyskania tą drogą dodatkowych korzyści finansowych (tzw. efekt lewarowania), które wystąpią tylko w sytuacji, gdy rentowność majątku przedsiębiorstwa jest wyższa od wysokości przeciętnego oprocentowania płaconego przez przedsiębiorstwo z tytułu korzystania z kapitałów obcych


DOL - Dźwignia operacyjna; miara ryzyka operacyjnego wyrażona ilorazem: przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne i przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne oraz koszty stałe (lub ilorazem względnego przyrostu EBIT i względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży); jej działanie umożliwia osiąganie korzyści ekonomicznych i finansowych drogą powiększania sprzedaży dzięki stałości części kosztów, a zatem możliwości szybszego tempa wzrostu zysków w stosunku do wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa


Dyskonto - Odwrotność procentu składowego. Technika pozwalająca określić aktualną wartość przyszłych (oczekiwanych) dochodów. Polega na przemnożeniu tych dochodów w kolejnych latach przez współczynnik dyskontowy at = 1/(1+r)^t. Znajduje zastosowanie m.in. w rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji i procesach wyceny kapitału


Dźwignia całkowita (complex leverage) - Miara ryzyka całkowitego związanego z działalnością jednostki wyrażona iloczynem dźwigni finansowej i dźwigni operacyjnej
Open Finance