BOpen Finance

Barrier (Trigger) - Poziom kursu, stopy procentowej, indeksu aktywujący bądź dezaktywujący dane prawo opcyjne w portfelu nabywcy opcji. Po przekroczeniu tego zdefiniowanego poziomu opcja barierowa zmienia swój charakter.


bd (bez dywidendy) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że nabywcom akcji nie przysługuje już prawo do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy


Bessa (rynek niedźwiedzia) - Długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku


Bony skarbowe - Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku; nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej


bp (bez prawa poboru) - Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że nabywcom akcji nie przysługuje już prawo poboru


Bank inwestycyjny - Instytucja finansowa skupiająca swoje wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału oraz świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i obrót instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem


Barter - Umowa polegająca na wymianie jednego towaru na drugi; każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą, a ekwiwalentem jest towar. Wymiana barterowa jest skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, wymaga bowiem zetknięcia się dwóch kontrahentów, dysponujących wzajemnie potrzebnymi sobie rodzajami towarów w odpowiednich ilościach


Beneficjent - Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.


Biegły rewident - Osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości


BVPS - (Book Value Per Share) wartość księgowa przypadająca na jedną akcję


Beta współczynnik - Miara ryzyka niedywersyfikowalnego (systematycznego) związanego z pojedynczym walorem
Open Finance