AOpen Finance

ATM - At the money - określa położenie strike opcji walutowej względem kursu referencyjnego, opcje at the money posiadają strike na poziomie kursu referencyjnego (czyli np. kurs forward, na datę zapadalności opcji)


Afiliant - Dom maklerski nie będący członkiem giełdy i składający swoje zlecenia na giełdę za pośrednictwem członka giełdy


Akcja - Papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy


Animator rynku - Dom maklerski - członek Giełdy, który na podstawie umowy z giełdą zobowiąże się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego


Asymilacja - Połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego


Arkusz zleceń (w systemie kursu jednolitego) - Uporządkowane według cen zestawienie zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na danej sesji


Akcja uprzywilejowana - Forma kapitału akcyjnego charakteryzująca się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisjiAkcyza - Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi; podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych


Aktywa - Ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną


Aport - Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)Open Finance